§ 1. Navn og hjemsted.
Klubbens navn er Jiu-Jitsu Klubben ”KI”, og er hjemmehørende i Skovlunde, Ballerup kommune. Klubben er medlem af Dansk Judo og Ju-Jitsu Union (DJU), som er medlem af Dansk Idrætsforbund.

 

§ 2. Formål.
Klubbens formål er at undervise og udbrede kendskabet til jiu-jitsu og dermed beslægtede idrætsdicipliner på motions-, konkurrence- og fællesskabsbasis.

 

§ 3. Medlemmer.
Som medlemmer kan optages alle personer. Medlemmer, der er fyldt 14 år, betragtes kontingentmæssigt som seniorer. Al deltagelse i klubbens aktiviteter sker på medlemmets eget ansvar.

 

 

§ 4. Ind- og udmeldelse.
Indmeldelse sker ved at udfylde og aflevere en indmeldelsesformular til træneren samt betale ½ års kontingent og indmeldelsesgebyr forud til kassereren.Udmeldelse sker skriftlig til træneren med 1 måneds varsel.

 

 

§ 5. Kontingent.
Kontingent for aktive og passive medlemmer samt indmeldelsesgebyr fastsættes på den årlige generalforsamling for 1 år ad gangen. Klubben betaler til DJU medlemmets oprettelse af licens og årlige kontingenter.

 

 

§ 6. Udelukkelse.
Hvis et medlem er mere end 2 måneder i kontingentrestance medfører dette automatisk eksklusion af klubben.
Hvis et medlem misbruger sin kunnen i budosport, medfører dette øjeblikkelig eksklusion af klubben. Dette sker dog først efter en nærmere undersøgelse foretaget af bestyrelsen.

 

§ 7. Bestyrelsen.
Bestyrelsen forestår klubbens daglige ledelse og er direkte ansvarlig overfor generalforsamlingen, som er klubbens højeste organ. Bestyrelsen kan oprette og nedlægge udvalg efter behov. Bestyrelsen består af:

1 formand
1 næstformand
1 sekretær
1 kasserer
1 bestyrelsesmedlem

 

Formanden er på valg i lige år. Kassereren er på valg i ulige år: Begge poster kræver personlig myndighed. Øvrige bestyrelsesmedlemmer samt revisor, bestyrelsessuppleanter og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.. Derudover vælges 2 bestyrelsessuppleanter, ligeledes for 1 år ad gangen.
Valgbare er alle aktive og myndige medlemmer med mindst 6 måneders medlemsancinnitet i klubben. Dog er myndige personer med tilknytning til klubben ligeledes valgbare.

Formanden og kassereren kan hver for sig tegne klubben for op til 5.000,- DKK.
Formanden og kassereren kan til sammen tegne klubben for et ubegrænset beløb efter konsultation med den øvrige bestyrelse.

 

§ 8. Bestyrelsesmøder.
Bestyrelsesmøder skal indvarsles mindst 8 dage før mødet afholdes. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af dens medlemmer er til stede. Afstemning foretages ved almindelig flertalsafstemning. Hvis afstemningen står lige er formandens stemme den afgørende.

 

§ 9. Generalforsamling.
Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned og indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretæren i hænde senest 14 dage før afholdelse af denne. Dagsordenen på den ordinære generalforsamling er som følger:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Årsregnskab – budget – godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
6. Valg af revisor samt 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt

 

Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive medlemmer, der er fyldt mindst 14 år og med mindst 3 måneders medlemsanciennitet. Ingen person kan repræsentere mere end en stemme og ingen kan stemme ved fuldmagt.

På generalforsamlingen er almindeligt stemmeflertal afgørende. Til vedtægtsændringer kræves dog, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer derfor.

 

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling.
Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 8 dages skriftligt varsel. Bestyrelsen er pligtig til dette, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt har anmodet herom. Dagsorden udsendes samtidig med indkaldelsen.

 

§ 11. Regnskabs- og formueforhold.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Midler opbevares på bankkonto, girokonto eller som kontanter hos formand eller kasserer.
Revisoren har til opgave at tilsikre den i regnskabet angivne kassebeholdning kan påvises værende tilstede ved kontrol af de tilstedeværende bilag, f eks bankudskrifter, giro-udtog, kontantbeholdning. Derudover skal revisoren ved stikprøvekontrol tilsikre, at de i regnskabet værende posteringer er underbygget af relevante bilag.
Regnskabet gøres tilgængeligt for alle klubbens medlemmer på den ordinære generalforsamling og efter godkendelse på generalforsamlingen ved ophængning på klubbens opslagstavle.

 

§ 12. Opløsning.
Jiu-Jitsu klubben ”KI” kan kun opløses, når der på en generalforsamling er indkaldt med dette punkt særskilt på dagsordenen. Opløsning kan kun ske efter ønske fra mindst 4/5 af de fremmødte og hvis antallet af fremmødte er mindst 4/5 af klubbens medlemmer. Såfremt et sådant møde ikke er beslutningsdygtigt på grund af for få fremmødte, skal der indkaldes til en ny generalforsamling med 14 dages varsel, hvor en opløsning kan afgøres af mindst 4/5 af de fremmødte. I forbindelse med klubbens opløsning tages om nødvendigt bestemmelse om klubbens formue ved almindelig flertalsafstemning. Ved endelig opløsning tilfalder klubbens på det tidspunkt værende formue et almennyttigt formål. Dette formål skal ligeledes besluttes på den opløsende generalforsamling.

 

Således besluttet på generalforsamlingen 07.02.1980

 

Reviderede vedtægter, februar 2007
Formand
Boe Byvard

 


 

Share